İş Lazım
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Personel Alımı

Eski adı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, yeni adı Tarım ve Orman Bakanlığı 7 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Veteriner Fakültesi mezunu olarak alım yapılacağı belirtilen ilana KPSS puanı ile başvuruda bulunulacak.

DUYURU

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
çerçevesinde Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren
Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere, yazılı
ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın “ geçerliliği olan “ KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas
alınmak suretiyle aşağıda pozisyon sayısı ve başvuru şartları belirtilen toplam 7 (yedi) adet sözleşmeli
personel alınacaktır.

POZİSYON ADI ADEDİ ARANAN NİTELİK

Veteriner Hekim 7 Veteriner Fakültesi Mezunu olmak

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR.
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
4- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak.
5- Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6- Sunulan hizmet gereği vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak
7- Asil ve yedek olarak Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylara Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv
araştırması yapılacak ve sözleşme bu soruşturma sonucuna bakılarak imzalanacak.
8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
10- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

11- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları
belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek l’ inci maddesinin 3
üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Başvuruda
bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Sözleşme imzalanmış olsa bile, bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.
12-Belirtilen nitelikleri taşımayan, gerekli şartları kabul etmeyen ve belgeleyemeyenlerin başvuruları
kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu,
gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar
bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENECEK BELGELER ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adayların, Kurumumuza ait “https://vskn.tarim.gov.tr/kapikule’’ internet adresinde yayınlanan
başvuru dilekçesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra istenilen belgelerle
beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından, 30.07.2018
tarihinden 10.08.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar; Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol
Noktası Müdürlüğü ,Edirne Kapıkule Tır Gümrük Sahası B-2 Blok A.Girişi Kapıkule- EDİRNE
adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru tarihini geciktiren ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı
belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
İstenen Belgeler:
a) Başvuru dilekçesi
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c) KPSSP3 (doğrulama kodu bulunan) puanını gösteren sınav sonuç belgeleri
d) Lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin aslı veya Kurum onaylı örneği.
e) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).
f) Sağlık Raporu ( Başvuru esnasında tek hekim,başvuru sonucu asil veya yedek aday olarak
seçilmesi durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır.)
g) Sabıka Kaydı (“Adli sicil kaydı yoktur” veya “Arşiv sicil kaydı yoktur” ibareli olmalıdır.)
h) Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge
Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak
kazanan asil ve yedek adayların listesi 27.08.2018 tarihinde https://vskn.tarim.gov.tr/kapikule internet
sitesinde ilan edilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden sonra 15 (onbeş) gün içerisinde Edirne
Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne başvurmayan aday hakkını kaybeder, yerine
yedek adaylardan öncelik sırasına göre atama yapılır. Posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya onaylı örneği
istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde adaylar haklarını kaybederler

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI.

Yerleştirme işlemi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde
istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, Geçerliliği Olan KPSS (B) grubu
KPSSP3 puan sırasına göre en yüksek puan esas alınmak suretiyle, Edirne Kapıkule Veteriner
Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon için asil aday dışındakiler de puan
sıralamasına göre yedek listeye alınacaktır. Yerleştirme işlemi “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması” neticesinde uygun olan adayla sözleşme imzalanarak tamamlanacaktır. Güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan aday yerleştirilmediği takdirde hiçbir hak iddia
edemeyecektir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEM TAKVİMİ
İlan Tarihi 30.07.2018
Başvuru başlangıç-bitiş tarihi 30.07.2018-10.08.2018
Değerlendirme Süresi 13-17.08.2018
Sonuçların Açıklanması 27.08.2018

Yorum ekle

Takip Et

Son Yorumlar